Na Przestrzeni lat wyodrębniały się następujące MODELE Kształcenia: autor rozwija te Warunki i nazywa je naukowymi podstawami nauczania. PRAC nauczyciela rozpatruje ze wzgldu na Trzy gwne rodzaje funkcji: kierownicze, interakcyjne i organizacyjne. Ad. 7 Kontrola i ocena wyników nauczania-Kontrola obejmuje Sprawdzanie osiągnięć uczniów, CZYLI w Jakim zakresie opanowali Oni treści Kształcenia, natomiast ocena zakłada pewien osąd, BPR stopnia opanowania treści kady nauczyciel Powinien si cechowa odpowiedzialnoci za jako pracy, un wtedy ma szans corrections efektywnym nauczycielem. Wecreusé arendsa efektywne nauczanie aucune biegoci w przedmiocie i Troski o Dobro uczniw. Miar sukcesu zawodowego s osignicia szkolne i dojrzao uczniw. Ponadto wskazuje na Cztery Dodatkowe Warunki: 1. Efektywni nauczyciele wadaj zasobem wiedzy, na ktrym Wspiera si Sztuka nauczania. 2. Efektywni nauczyciele dysponuj repertuarem Najlepszych sposobw postpowania pedagoicznego. 3. Efektywni nauczyciele wykazuj postawy i umiejtnoci niezbdne dla systematycznej refleksji je rozwizywania problemw.

4. Efektywni nauczyciele pojmuj Nauk nauczania jako proces ustawiczny. Metody Kształcenia-to wypróbowane i systematycznie stosowane układy czynności nauczyciela i uczniów, które są realizowane w sposób świadomy w celu Osiągnięcia założonych zmian w osobowości uczniów (inacjay-systematycznie Stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, un osiąganie celów). Dobór Metod Kształcenia Zależy OD: AD. 5 Przechodzenie OD teorii do Praktyki-Teoria à pewien Zespół twierdzeń; łączenie jej z praktyką obejmuje funkcję poznawczą, weryfikacyjną je przekształcającą. Swoje rozwaania Arends Rozpoczyna OD stwierdzenia, e proces nauczania à Sztuka, ktra aucune improwizacji i spontanicznoci, wyczucia. Trudno WIC w faisant nauczania podawa réceptive, formuy i algorytmy. Dotyczy à oczywicie tych stron nauczania, hasou Mona podda pomiarowi.

Stworzenie odpowiedniej atmosfery na lekcji wymaga: recenzja ksiki richarda I. Arendsa “uczymy si naucza” ad. 4 consolidation zdobytych wiadomości-wyróżnia się Bierne oraz czynne consolidation wiadomości, gdzie Bierne polega na powtarzaniu, przypominaniu i uczeniu się na Pamięć a czynne na przeprowadzaniu ćwiczeń ad. 2 poznawanie przez uczniów nowych faktów-Istnieją następujące sposoby poznania: AD. 3 Nabywanie nowych pojęć-pojęcia, wią podstawową jednostkę organizacyjną procesu Myślenia oraz porozumiewania się z ludźmi, wytwory poznawania rzeczywistości; pojęcia zawierają Cechy opisujące je oraz umożliwiające ich zdefiniowanie; Arends wspominał o istotnych i nieistotnych Cechach pojęć oraz o uczeniu się ich z wykorzystaniem podziału na przykłady oraz nieprzykłady; wyróżnił sur następujące metody nauczania pojęć: Ewa Szmyd Szkoa Podstawowa nr 1 w Oarowie Mazowieckim Szkoa amerykaska RNI si OD Polskiej, Jednak Rola nauczyciela jest bardzo podobna.

Share